สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเ ขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ กองแก้ว
 
1. นางรัตฏิมา  พลรักษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 1. นายเวลา  เลากูน
 
1. นางรัตฏิมา  พลรักษา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายนนทพัฒน ์สุขม่วง
 
1. นางรัตฏิมา  พลรักษา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นายศุภกานต์  เสือน้อย
 
1. นางรัตฏิมา  พลรักษา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายปานเทพ  พุ่มพวง
 
1. นางสาวปาริฉัตร  แสนกาวิน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กชายณัฐยศ  ชามีรส
2. เด็กชายนันธวัฒน์  พงศ์จีน
 
1. นางสาวปาริฉัตร  แสนกาวิน
2. นางสาวอุษณี  จันทร์พุฒ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายวรวิทย์ ขุนทองพันธ์
 
1. นางสาวอุษณี  จันทร์พุฒ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายสิทธิโชค  ตรีวรรณ
 
1. นางสาวอุษณี  จันทร์พุฒ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายนัฐภูมิ  คงพันธ์
2. เด็กชายวัชรินทร์  ยาดี
 
1. นางศิพาภรณ์  ลิ้มเจริญ
2. นางสาว สุภาภรณ์  บุญเกิด
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ พาณิชชอบ
2. เด็กชายธนกรณ์  สังข์ทอง
 
1. นางศิพาภรณ์  ลิ้มเจริญ
2. นางสาวสุภาภรณ์  บุญเกิด
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.8 ทอง 13 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์ บุญแสง
2. เด็กชายสมรักษ์  แก้วเฟื่อง
 
1. นางอุบล  จินดาย้อย
2. นายคมกริช  โฉมงาม
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายธีระวัฒน์ ผ่องแผ้ว
2. เด็กชายรักษ์ศักดิ์  พร้อมเจริญ
 
1. นางสาวกาญจน์ทิพา ศรีสุคนธมิตร
2. นายคมกริช  โฉมงาม
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. เด็กชายชวนันท์ กระโปรงทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เปียพรม
 
1. นางสาวกาญจน์ทิพา  ศรีสุคนธมิตร
2. นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุกัญญา ฉายเนตร
 
1. นางสาวกรองทอง เลิศวิไลอนันต์กุล
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปิยะวัฒน์ เฉลยไกร
2. เด็กหญิงสุภาพร  เรืองรัตน์
 
1. นางสาวกรองทอง เลิศวิไลอนันต์กุล
2. นายปฐมพงษ์  สระบัว
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กชายชนาธิป  นาคนิยม
 
1. นายปฐมพงษ์  สระบัว
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  ยงยุทธ
2. เด็กชายจักรกฤษ์  มะลิทอง
3. เด็กชายฐาปกรณ์  อยู่เย็น
4. เด็กชายฐิติพงศ์  ศรีเผือด
5. เด็กชายฐิติพันธ์  ศรีเผือด
6. เด็กชายธนายุทธ  ยวงนาค
7. เด็กชายปิยะบุตร  แซ่โค้ว
8. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญรอด
 
1. นางสาวกรองทอง เลิศวิไลอนันต์กุล
2. นางสาวกาญจน์ทิพา  ศรีสุคนธมิตร
3. นายคมกริช  โฉมงาม
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลนิฌา  เดชแทน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สินสอน
3. เด็กชายเกษมพันธุ์  พูลทรัพย์
 
1. นางสุนิษา  ตะระสุภณ
2. นางสาวสุภาภรณ์  บุญเกิด
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงษ์  นาคนิยม
2. นางสาวธิดารัตน์  ด่านพายุห์
3. นางสาววรนิษฐา  ทินสกุล
 
1. นายปฐมพงษ์  สระบัว
2. นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล