สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเ ชาติ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77.95 เงิน 18 1. เด็กชายกฤษณะ  ยงยุทธ
2. เด็กชายจักรกฤษ์  มะลิทอง
3. เด็กชายฐาปกรณ์  อยู่เย็น
4. เด็กชายฐิติพงศ์  ศรีเผือด
5. เด็กชายฐิติพันธ์  ศรีเผือด
6. เด็กชายธนายุทธ  ยวงนาค
7. เด็กชายปิยะบุตร  แซ่โค้ว
8. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญรอด
 
1. นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล
2. นางสาวกาญจน์ทิพา  ศรีสุคนธมิตร
3. นายคมกริช  โฉมงาม
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 - ทองแดง - 1. เด็กหญิงชลนิฌา เดชแทน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สินสอน
3. เด็กชายเกษมพันธุ์  พูลทรัพย์
 
1. นางสุนิษา  ตะระสุภณ
2. นางสาวสุภาภรณ์  บุญเกิด
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 76.60 เงิน 7 1. นายณัฐพงษ์  นาคนิยม
2. นางสาวธิดารัตน์  ด่านพายุห์
3. นางสาววรนิษฐา  ทินสกุล
 
1. นายปฐมพงษ์  สระบัว
2. นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล