Bankhoiwittaya School ยินดีต้อนรับ โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

สถิติการเข้าชม

 

ธรรมเนียบบุคลากรโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา


  ชื่อ - สกุล :  นางอุบล จินดาย้อย
  ตำแหน่ง   : ครูชำนาญการพิเศษ
  หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล, ปฏิบัติการสอน
  อีเมล์ : ubon.jin@gmail.com
  เบอร์โทร : 086-1991502

  ชื่อ - สกุล : นางสุนิษา ตะระสุภณ
  ตำแหน่ง   : ครูชำนาญการพิเศษ
  หน้าที่หลัก : งานห้องสมุด, ปฏิบัติการสอน
  อีเมล์ : krukung420@gmail.com
  เบอร์โทร : 058-3761713

  ชื่อ - สกุล : นางสาวกรองทอง เลิศวิไลอนันต์กุล
  ตำแหน่ง   : ครูชำนาญการพิเศษ
  หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป, ปฏิบัติการสอน
  อีเมล์ : Flukie 006@gmail.com
  เบอร์โทร : 085-8709145

  ชื่อ - สกุล : นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกิด
  ตำแหน่ง   : ครูชำนาญการ
  หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน, ปฎิบัติการสอน
  อีเมล์ : Supapornboonkerd99@gmail.com
  เบอร์โทร : 084-5688704

  ชื่อ - สกุล : นางสาวนันทวรรณ สุขพิพัฒนะ
  ตำแหน่ง   : ครูชำนาญการ
  หน้าที่หลัก : งานแผนงาน, ปฏิบัติการสอน
  อีเมล์ :
  เบอร์โทร :

  ชื่อ - สกุล : นางสาวปาริฉัตร  แสนกาวิน
  ตำแหน่ง   : ครู
  หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ, ปฎิบัติการสอน
  อีเมล์ : Parichat14102101@gmail.com
  เบอร์โทร : 096-1611956

  ชื่อ - สกุล : นางสาวกาญจน์ทิพา ศรีสุคนธมิตร
  ตำแหน่ง   : ครู
  หน้าที่หลัก :งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, ปฎิบัติการสอน
  อีเมล์ : Nink.nn.28@gmail.com
  เบอร์โทร : 087-7413650

  ชื่อ - สกุล : นางสาวอุษณี จันทร์พุฒ
  ตำแหน่ง   : ครู
  หน้าที่หลัก : งานการเงินและสวัสดิการการเงิน, ปฎิบัติการสอน
  อีเมล์ : Noyna_nn1234@gmail.com
  เบอร์โทร : 093-3075511

  ชื่อ - สกุล : นายคมกริช โฉมงาม
  ตำแหน่ง   : ครู
  หน้าที่หลัก : งานอาคารสถานที่, ปฎิบัติการสอน
  อีเมล์ : Komchong19191@gmail.com
  เบอร์โทร : 091-4680613

  ชื่อ - สกุล : นางสาวดาวรุ่ง แสงหมอก
  ตำแหน่ง   : ครู
  หน้าที่หลัก : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ปฎิบัติการสอน
  อีเมล์ : Dawrung_s@hotmail.com
  เบอร์โทร : 089-0865019

  ชื่อ - สกุล : นางสุจิตตา ฤทธ์วิรี
  ตำแหน่ง   : ครูผู้ช่วย
  หน้าที่หลัก : งานวัดผลประเมินผล, ปฏิบัติการสอน
  อีเมล์ :
  เบอร์โทร :

  ชื่อ - สกุล : นางสาวทิพวรรณ อินทะริด
  ตำแหน่ง   : ครูพิเศษ
  หน้าที่หลัก :ปฎิบัติการสอน
  อีเมล์ : Thippawan22b@gmail.com
  เบอร์โทร : 086-7507528

  ชื่อ - สกุล : นายสายชล ฉุนหอม
  ตำแหน่ง   : พนักงานบริการ
  หน้าที่หลัก : พนักงานบริการ
  อีเมล์ : -
  เบอร์โทร : 082-0605039
Jun-2023
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
  ปฏิทินดำเนินงาน
     >>  ปฏิทินงานประจำเดือน
     >>  ปฏิทินประจำปีงบประมาณ 2561
     >>  ปฏิทินประจำปีงบประมาณ 2562
     
  ดาวน์โหลด
     >>  คำสั่งโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา
     >>  พรบ.คอมพิวเตอร์
     >>  คู่มือสำหรับประชาชน
     >>  หลักสูตรแกนกลาง
     >>  แบบฟอร์มเอกสาร ปพ.5

  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
     >>   STEM (ยาดมสมุนไพร)
     >>   สเปย์กันยุง
     >>   Bakery
     >>   กระปุกออมสินกระดาษ
    

 

โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา
หมู่ 8  ตำบลบ้านข่อย   อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  15000
โทรศัพท์  :  036-785618   โทรสาร  :  036785618    www.bankhoi.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี