Bankhoiwittaya School ยินดีต้อนรับ โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

สถิติการเข้าชม

  นักเรียนดัง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับ ชาติ

ชื่อ - สกุล รายการ ระดับ
  1. เด็กชายกฤษณะ  ยงยุทธ
  2. เด็กชายจักรกฤษ์  มะลิทอง
  3. เด็กชายฐาปกรณ์  อยู่เย็น
  4. เด็กชายฐิติพงศ์  ศรีเผือด
  5. เด็กชายฐิติพันธ์  ศรีเผือด
  6. เด็กชายธนายุทธ  ยวงนาค
  7. เด็กชายปิยะบุตร  แซ่โค้ว
  8. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญรอด
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 เหรียญเงิน
  1. เด็กหญิงชลนิฌา เดชแทน
  2. เด็กหญิงสุกัญญา  สินสอน
  3. เด็กชายเกษมพันธุ์  พูลทรัพย์
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง
  1. นายณัฐพงษ์  นาคนิยม
  2. นางสาวธิดารัตน์  ด่านพายุห์
  3. นางสาววรนิษฐา  ทินสกุล
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 เหรียญเงิน
     

  บุคลากรดี

ชื่อ - สกุล รายการ ปี พ.ศ.
  1. นางพรทิพย์   ทานะมัย
  2. นางรัตฎิมา   พลรักษา
  3. นายปฐมพงษ์   สระบัว
  10,000 คุรุชน คนคุณธรรม 2562
  1. นางพรทิพย์   ทานะมัย
  2. นางศิพาภรณ์   ลิ้มเจริญ
  การปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียน
  การสอนสำหรับตำแหน่งครูผู้สอน
2562
  1. นางพรทิพย์   ทานะมัย
  2. นางสาวกรองทอง   เลิศวิไลอนันต์กุล
  ครูดีไม่มีอบายมุข ( ระดับชาติ ) 2562
  1. นางอุบล   จินดาย้อย
  2. นางสุนิษา   ตะระสุภณ
  3. นางรัตฎิมา   พลรักษา
  4. นางสาวกาญจน์ทิพา   ศรีสุคนธมิตร
  ครูดีไม่มีอบายมุข ( ระดับจังหวัด ) 2562
     

  องค์กรเด่น

รายการ ระดับ ปี พ.ศ.
   1. การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2561 2 ดาว 2561
   2. สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562 ดี 2562
   3. การดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ชมเชย 2562
     

 

 

 

Jun-2023
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
  ปฏิทินดำเนินงาน
     >>  ปฏิทินงานประจำเดือน
     >>  ปฏิทินประจำปีงบประมาณ 2561
     >>  ปฏิทินประจำปีงบประมาณ 2562
     
  ดาวน์โหลด
     >>  คำสั่งโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา
     >>  พรบ.คอมพิวเตอร์
     >>  คู่มือสำหรับประชาชน
     >>  หลักสูตรแกนกลาง
     >>  แบบฟอร์มเอกสาร ปพ.5

  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
     >>   STEM (ยาดมสมุนไพร)
     >>   สเปย์กันยุง
     >>   Bakery
     >>   กระปุกออมสินกระดาษ
    

 

โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา
หมู่ 8  ตำบลบ้านข่อย   อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  15000
โทรศัพท์  :  036-785618   โทรสาร  :  036785618    www.bankhoi.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี