Bankhoiwittaya School ยินดีต้อนรับ โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

สถิติการเข้าชม

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  จัดตั้งในปีการศึกษา  2534  เดิมเป็น
โรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม   อำเภอท่าวุ้ง   จังหวัดลพบุรี   สังกัดกรมสามัญศึกษา โดยมีนางเบญจวรรณ  โมธินา  เป็นผู้ดูแล  ใช้สภาตำบลบ้านข่อยและอาคารวัดข่อยกลางเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  ต่อมาได้รับบริจาคอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน 3  ห้อง โดยได้รับการอุปถัมภ์จากพระครู
อาจารวิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดข่อยกลาง  ต่อมาเมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2540  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศเป็นเอกเทศ  โดยใช้ชื่อว่า   “  โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา  “  โดยมีผู้บริหารโรงเรียนคือนางเบญจวรรณ  โมธินา  ตามคำสั่งที่  4402/2540  ลงวันที่  5  พฤศจิกายน  2540  

 

Jun-2023
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
  ปฏิทินดำเนินงาน
     >>  ปฏิทินงานประจำเดือน
     >>  ปฏิทินประจำปีงบประมาณ 2561
     >>  ปฏิทินประจำปีงบประมาณ 2562
     
  ดาวน์โหลด
     >>  คำสั่งโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา
     >>  พรบ.คอมพิวเตอร์
     >>  คู่มือสำหรับประชาชน
     >>  หลักสูตรแกนกลาง
     >>  แบบฟอร์มเอกสาร ปพ.5

  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
     >>   STEM (ยาดมสมุนไพร)
     >>   สเปย์กันยุง
     >>   Bakery
     >>   กระปุกออมสินกระดาษ
    

 

โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา
หมู่ 8  ตำบลบ้านข่อย   อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  15000
โทรศัพท์  :  036-785618   โทรสาร  :  036785618    www.bankhoi.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี